คู่มือการใช้ห้องสมุด/คู่มือการสืบค้น

Published Date | Written by | Hits: 1462
รายละเอียด :

คู่มือการใช้ห้องสมุด/คู่มือการสืบค้น

               

         คู่มือ ThaiJO

               

         คู่มือ ProQuest Nursing & Allied Health Database

               

         คู่มือ_MGH_e-book

               

         คู่มือแนะนำการเข้าใช้งาน Gale Lingo และ TERC

               

         คู่มือ Testing and Education Reference Center

               

         คู่มือ Gale Lingo

               

         คู่มือ ProQuest Ebook Central

               

         คู่มือ GVRL

               

         คู่มือ ebrary

               

         คู่มือ Clinicalkey for Nursing

               

         เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

               

         เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

               

         ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์

               

         คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE X8

               

         MeSH (Medical Subject Heading) 


     


         คู่มือการใช้ EBSCO NRC Plus (TH - EBSCO NRC Plus Tutorial)


เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ


เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย
และการสืมค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ