คู่มือการใช้ห้องสมุด/คู่มือการสืบค้น

Published Date | Written by | Hits: 2444
รายละเอียด :

คู่มือการใช้ห้องสมุด/คู่มือการสืบค้น

                       


         คู่มือ ThaiJO

                                                            

         คู่มือ Gale Lingo

               

         คู่มือ ProQuest Ebook Central

               

         คู่มือ GVRL


         คู่มือ Clinicalkey for Nursing

               

         เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

               

         เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

               

         ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์

               

         คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE X8

               

         MeSH (Medical Subject Heading) 


     


         คู่มือการใช้ EBSCO NRC Plus (TH - EBSCO NRC Plus Tutorial)


เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ


เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย
และการสืมค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติการจองหนังสือด้วยตนเอง