ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

บริการของห้องสมุด

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 7710
รายละเอียด :

        ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดให้บริการต่าง ๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัยของผู้ใช้ห้องสมุด ดังต่อไปนี้

1.บริการยืม-คืนหนังสือ

2.บริการยืมระหว่างห้องสมุด

3.บริการหนังสือจอง

4.บริการหนังสือสำรอง

5.บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

6.บริการรายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำเดือน

7.บริการบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือแยกตามสาขาวิชาฯ

8.บริการแผ่น CD-ROM และแผ่น Diskette ที่มากับหนังสือ

9. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลประเภทต่างๆ

   9.1 ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้จัดทำขึ้น คือ

        - ฐานข้อมูลหนังสือ (Book)

       - ฐานข้อมูลวารสารภาษาไทย (Thai-Serials)

       - ฐานข้อมูลสื่อประสม (Visual)

       - ฐานข้อมูลวิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในรูปแบบฉบับเต็ม (Journal TRC)

       - ฐานข้อมูลรายงานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลฯ (Research TRC)

       - ฐานข้อมูลทะเบียนวารสาร (Serial Kardex)

   9.2 ฐานข้อมูล on-line

       - ProQuest Nursing & Allied Health Database  

       - ClinicalKey for Nursing

       - CINAHL

       - ProQuest Ebook Central

       - McGraw-Hill eBook Library

       - Gale Virtual Reference Library, eBook

       - Ookbee Buffet  

   9.3 ฐานข้อมูลภายในและภายนอกประเทศผ่านระบบเครือข่าย Internet

10. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

11. บริการถ่ายเอกสาร