บริการของห้องสมุด

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 5271
รายละเอียด :

        ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้จัดให้บริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียน

การสอน การค้นคว้าและวิจัยของผู้ใช้ห้องสมุด ดังต่อไปนี้

1. บริการยืม-คืนหนังสือ

2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

3. บริการหนังสือจอง

4. บริการหนังสือสำรอง

5. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

6. บริการรายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำเดือน

7. บริการบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือแยกตามสาขาวิชาฯ

8. บริการแผ่น CD-ROM และแผ่น Diskette ที่มากับหนังสือ

9. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลประเภทต่างๆ

   9.1 ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้จัดทำขึ้น คือ

- ฐานข้อมูลหนังสือ (Main)

- ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย (Thai-Serials)

- ฐานข้อมูลวิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในรูปแบบฉบับเต็ม (Journal TRC)

- ฐานข้อมูลสื่อประสม (Visual)

- ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์

  9.2 ฐานข้อมูล on-line

- ProQuest Nursing & Allied Health

- E-book

  9.3 ฐานข้อมูลภายในและภายนอกประเทศผ่านระบบเครือข่าย Internet

10. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

11. บริการถ่ายเอกสาร