ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ระเบียบการใช้

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 2879
รายละเอียด :

         ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib.Web ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลของหนังสือ วารสาร ได้จากระบบ Online Access Catalog (OPAC) ของ Elib.Web จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในห้องสมุด หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาขาวิชาต่าง ๆ 

 

การสมัครสมาชิก

  - นักศึกษาพยาบาล ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการยืม-คืนหนังสือ
  - ผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มาทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
 - บุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำบัตรประจำตัวบุคลากรสถาบันฯ พร้อมทั้งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มาทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
 - พยาบาลสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ติดต่อขอใบสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
     

 

มารยาทการใช้ห้องสมุด

 - แต่งกายสุภาพ ได้แก่ แต่งเครื่องแบบพยาบาล หรือเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาล เครื่องแบบปฏิบัติงาน หรือชุดสุภาพอื่นโดยทั่วไป ไม่สวมรองเท้าแตะ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกง ฯลฯ
 - วางกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม ไว้ในที่ที่ห้องสมุดจัดไว้
 - ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ในที่วางของ หรือในห้องสมุด หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
  - ผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นบุคคลภายนอก ก่อนเข้าห้องสมุดต้องลงชื่อ-สกุล สถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน
   - ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีเสียงดังเมื่อนำติดตัวเข้ามาในห้องสมุด
   - ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของขบเคี้ยวใด ๆ เข้าห้องสมุด
   - หยิบใช้หนังสือบนชั้นด้วยความระมัดระวัง ไม่ปล่อยให้หนังสือล้มระเนระนาดจนเกิดชำรุดเสียหาย
   - ห้ามขีดเขียน ตัดฉีก หนังสือ/วารสารของห้องสมุด
   - ห้ามนำทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต