ระเบียบการใช้

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 1980
รายละเอียด :

          ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Elib Web ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลของหนังสือ วารสาร ได้จากระบบ Online Access Catalog (OPAC) ของ Elib Web จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในห้องสมุด หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามภาควิชาต่าง ๆ

 

การสมัครสมาชิก

 • นักศึกษาพยาบาล ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการยืม-คืนหนังสือ
 • ผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มาทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
 • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลฯ นำบัตรประจำตัวอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มาทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
 • อาจารย์พิเศษ นำหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มาทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน
 • พยาบาลสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ติดต่อขอใบสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน

 

มารยาทการใช้ห้องสมุด

 • แต่งกายสุภาพ ได้แก่ แต่งเครื่องแบบพยาบาล หรือเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาล เครื่องแบบปฏิบัติงาน ฯลฯ หรือชุดสุภาพอื่นโดยทั่วไป ไม่สวมรองเท้าแตะ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกง ฯลฯ
 • วางกระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม ไว้ในที่ที่ห้องสมุดจัดไว้
 • ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ในที่วางของ หรือในห้องสมุด หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
 • ผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นบุคคลภายนอก ก่อนเข้าห้องสมุดต้องลงชื่อ-สกุล สถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน
 • ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีเสียงดังเมื่อนำติดตัวเข้ามาในห้องสมุด
 • ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของขบเคี้ยวใด ๆ เข้าห้องสมุด
 • หยิบใช้หนังสือบนชั้นด้วยความระมัดระวัง ไม่ปล่อยให้หนังสือล้มระเนระนาดจนเกิดชำรุดเสียหาย
 • ห้ามขีดเขียน ตัดฉีก หนังสือ/วารสารของห้องสมุด
 • ห้ามนำทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต